หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

ข่าวประกวดราคา

1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ จัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุประเภทวัสดุอื่นๆ (ดินลูกรังลงกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน เขตที่ 1, เขตที่ 2
  เทศบาลตำบลหนองน้อย
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ปรับปรุงขยายถนนดินลงดินลูกรังสายหนองกระโดนถึงบริเวณนานายประทีป สอนเถื่อน หมู่ 6 ตำบลหนองน้อย
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ปรับปรุงขยายถนนดินลงดินลูกรังสายจากบริเวณนานายวิเชียร ธูปทอง ถึงบริเวณคลองชลประทาน 8L
  หมู่ที่่ 4 ตำบลหนองน้อย
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ปรับปรุงขยายถนนดินลงดินลูกรังสายหลังวัดดอนตาล จากบริเวณนานายสมชาย ผลโต ถึงบริเวณ
  คลองชลประทาน 9L หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้อย
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเข้าบ้านทุ่งพงถึงเขตติดต่อตำบลหนองขุ่น บ้านทุ่งพงษ
  ตำบลหนองขุ่น
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายลานตากข้าวหมู่ที่ 7 ถึงสามแยกถนนดินลูกรังเขตติดต่อหมู่ที่ 3
  บ้านหนองบัวบ้า ตำบลหนองน้อย
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายเลียบคันคลองชลประทาน 2R4L (ฝั่งซ้าย) บ้านดอนแต้
  ตำบลหนองน้อย
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเลียบคันคลองชลประทานส่งน้ำพลเทพ (ฝั่งซ้าย) บ้านหนองแค
  ตำบลหนองน้อย
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเลียบคันคลองส่งน้ำพลเทพ (ฝั่งซ้าย) ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม
  ถึงบริเวณนานายอนันต์ สุริยะ บ้านหนองแค ตำบลหนองน้อย
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ nongnoy
  (e-bidding)